Multi-cut Fodder Millet (Rajka Bajri)

.
 


                                 Multi-Cut Fodder Millet

                 (Rajka Bajri)

                        

                        Wheat Research 
                        Variety  
by Navratan Seeds


                     Other Verity


 
Multi-cut Fodder Millet (Rajka Bajri)

 

1. NAVRATNA GOLD      

2. KALASHOther Seeds ::  


CLOVER SEEDS (BARSIM)
1. Navratna Green


LUCERNE SEEDS (RAJKA)
1. Tiger
2. Alfa Gold

FODDER MAIZE
1. African Tall
2. Super Green

NEW PRODUCTS
1. Vitafeed (Vitamin Grass)
2. Sweet Sudan Grass
3. Napier Grass